Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2764079

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 17 września 2019 r.
I AGa 245/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marek Górecki.

Sędziowie: Mariola Głowacka.

M. G.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w R. przeciwko (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością w C. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2017 r. sygn. akt IX GC 1026/13

1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 i 3 i w tym zakresie postępowanie umarza;

2. znosi poniesione przez strony koszty postępowania.

Mariola Głowacka Marek Górecki Małgorzata Gulczyńska

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w R. wytoczone przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. - co do kwoty 157.647,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (pkt 1), w pozostałym zakresie postępowanie umorzył (pkt 2) oraz obciążył powoda kosztami procesu w całości, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu (pkt 3).

Apelację od powyższego wyroku wniósł powód, zaskarżając go w pkt 1 i 3 oraz wnosząc o jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa w granicach zaskarżenia wraz ze zwrotem kosztów za postępowanie pierwszoinstancyjne, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Nadto wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego za postępowanie drugoinstancyjne.

Na rozprawie apelacyjnej w dniu 17 września 2019 r. strony zawarły ugodę, w której § 2 pozwana uznała swoją odpowiedzialność odszkodowawczą wobec powódki do łącznej kwoty 230.000 zł, zobowiązując się do zaspokojenia tego roszczenia w towarach handlowych. Nadto strony postanowiły (§ 3), że realizacja ujętych w ugodzie roszczeń (tj. do sumy 635.241,44 zł) wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze powódki wobec pozwanej. Jednocześnie żadna ze stron nie wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Wobec zawarcia przez strony ugody dotyczącej całkowitego zaspokojenia dochodzonego roszczenia (tj. w kwocie 157.647,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami), wydanie orzeczenia merytorycznego stało się zbędne. Zaszły bowiem przesłanki umorzenia postępowania w sprawie (art. 355 § 1 k.p.c.). Umorzenie niniejszego postępowania skutkuje przy tym uchyleniem przez Sąd odwoławczy pkt 1 i 3 zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. Mając na uwadze ustalenia dokonane w toku przewodu sądowego, Sąd Apelacyjny uznał, że ugoda stron nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa (art. 223 § 2 k.p.c.).

O kosztach niniejszego postępowania orzeczono na podstawie art. 104 k.p.c.

Mariola Głowacka Marek Górecki Małgorzata Gulczyńska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.