Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1477273

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 29 maja 2014 r.
I ACz 767/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Jacek Nowicki.

Sędziowie SA: Bogdan Wysocki (spr.), Ewa Staniszewska.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. H. przy udziale T. S. (1) o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt: I Co 64/13 postanawia;

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie dłużnika T. S. (2) na postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. jako wniesione z uchybieniem miesięcznego terminu wskazanego w art. 43 rozporządzenia Rady (WE) nr (...).

Zażalenie na to postanowienie złożył dłużnik, wniósł o jego uchylenie w całości.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie art. 43 pkt 5 Rozporządzenia Rady (WE) Nr (...) dłużnikowi przysługiwał miesięczny termin od doręczenia mu postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. do jego zaskarżenia. Odpis postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. otrzymał żalący w dniu 27 grudnia 2013 r. (k. 27), a zażalenie na ww. postanowienie datowane na dzień 7 stycznia 2014 r. nadał w Polskim Urzędzie Pocztowym w Ś. koło K. w dniu 11 lutego 2014 r. (k. 37). Zatem zażalenie dłużnika zostało nadane do Sądu Okręgowego w Koninie po upływie ustawowego terminu, który upłynął bezskutecznie z dniem 27 stycznia 2014 r.

Wobec tego zażalenie dłużnika na postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. jako wniesione po terminie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. podlegało odrzuceniu.

Biorąc to pod uwagę Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.