Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1454576

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
I ACz 394/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.).

Sędziowie SA: Jacek Nowicki, Marek Górecki.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. F. przeciwko Skarbowi Państwa - Lasom Państwowym Nadleśnictwo w L. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt I C 403/13 postanawia:

1)

oddalić zażalenie,

2)

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić Sądowi pierwszej instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 5 grudnia 2013 r. oddalił wniosek pozwanego o odrzucenie pozwu.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że powód G. F. pozwem skierowanym przeciwko pozwanemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 164.223,04 zł. Pozwany zastępowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w odpowiedzi na pozew w pierwszej kolejności podniósł zarzut braku zdolności sądowej Lasów Państwowych Nadleśnictwa w L. wnosząc o odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 punkt 3 k.p.c. Pełnomocnik powoda na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r. oświadczył, że prostuje oznaczenie strony pozwanej, gdyż pozwanym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo L. Omyłką pisarską było oznaczenie pozwanego jako Lasy Państwowe.

Sąd pierwszej instancji uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki skutkujące odrzuceniem pozwu na podstawie art. 199 § 1 punkt 3 k.p.c. Z treści pisma procesowego powoda z dnia 12 listopada 2013 r. oraz z oświadczenia pełnomocnika powoda na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r. wynika, że intencją powoda w oznaczeniu strony pozwanej było wskazanie Skarbu Państwa jako pozwanego reprezentowanego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo L., a nie Lasów Państwowych Nadleśnictwo L. i czynnościami tymi powód doprecyzował oznaczenie strony pozwanej. Zdaniem Sądu nie doszło zatem do zmiany tożsamości stron, a jedynie do sanowania wadliwego oznaczenia strony pozwanej.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, że w judykaturze i piśmiennictwie jednolicie przyjmuje się, że powód na którym ciąży obowiązek oznaczenia strony pozwanej może uściślić jej oznaczenie, jeżeli nie prowadzi ono do naruszenia tożsamości stron, a mylne oznaczenie w pozwie strony pozwanej nie daje samo przez się podstawy do odrzucenia pozwu, gdy z przebiegu procesu widoczne jest, kogo powód miał właściwie zamiar pozwać (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2006 r. V CSK 139/06 LEX nr 196953). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 28 lutego 2013 r. I ACz 377/13 stwierdził, że należy odróżnić sytuację, gdy powód niewłaściwie oznacza stronę od sytuacji niewłaściwego doboru podmiotów procesu określonej w art. 199 § 1 punkt 3 k.p.c., która skutkować musi koniecznością odrzucenia pozwu; w sytuacji pierwszej naprawienie wady następuje w drodze sprostowania oznaczenia strony.

Sąd pierwszej instancji wobec jednoznacznego stanowiska powoda co do wskazania strony pozwanej jako Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. nie znalazł podstaw do zastosowania sankcji przewidzianej w art. 199 § 1 punkt 3 k.p.c. Powód bowiem nigdy nie twierdził, że Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. jest odrębnym podmiotem od Skarbu Państwa, a naprawienie wady w określeniu pozwanego nastąpiło w prawidłowym trybie przez sprostowanie oznaczenia strony.

Zażalenie od powyższego postanowienia wniósł pozwany zastępowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa zaskarżając postanowienie w całości i domagając się uchylenia lub zmiany zaskarżonego postanowienia w całości poprzez odrzucenie pozwu w całości oraz zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego w tym kosztów w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

Powód w odpowiedzi na zażalenie wniósł o oddalenie zażalenia oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie na skutek sprostowania przez powoda oznaczenia strony pozwanej nie doszło do podmiotowej zmiany powództwa, lecz tylko do prawidłowego określenia strony procesowej. W realiach rozpoznawanej sprawy nie nastąpiło więc przekształcenie podmiotowe po stronie pozwanej, gdyż powód nie kwestionował potrzeby uściślenia pozwu w tym zakresie (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2004 r. I CK 342/03 LEX nr 467459). Z materiału dotychczas zebranego w aktach sprawy nie wynika, żeby intencją powoda było pozwać Lasy Państwowe Nadleśnictwo w L. jako podmiot odrębny od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe, o czym świadczy m.in. umowa zawarta w dniu 19 czerwca 2012 r. przez Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo w L. z powodem załączona do akt sprawy. Stroną pozwaną jest więc Skarb Państwa (art. 33 k.c.) za którego czynności procesowe podejmują Lasy Państwowe Nadleśnictwo w L. z którego działalnością wiąże się dochodzone roszczenie (art. 67 § 2 k.p.c.). W konsekwencji Sąd Apelacyjny akceptując wnioski Sądu pierwszej instancji podziela uznanie tegoż Sądu o braku podstaw do odrzucenia pozwu z przyczyny wskazanej w art. 199 § 1 punkt 3 k.p.c.

Biorąc powyższe pod rozwagę zażalenie pozwanego, stosownie do art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., oddalono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.