Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1454462

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
I ACz 238/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Piotr Wójtowicz (spr.).

Sędziowie: SA Joanna Kurpierz, SO Tomasz Ślęzak.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Katowicach w Wydziale I Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w (...) o zapłatę na skutek zażalenia powoda na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r., sygn. akt I C 782/13, postanawia;

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący zwrócił na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. pozew z tym uzasadnieniem, że powód w zakreślonym mu terminie nie złożył wymaganych odpisów dołączonych do pozwu dokumentów.

W zażaleniu na opisane wyżej zarządzenie powód wniósł o jego uchylenie i podniósł szereg argumentów mających wskazywać na zasadność jego skierowanego przeciwko pozwanemu żądania sprawy i na konieczność uwzględnienia tego żądania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew temu, co wydaje się sądzić skarżący, zaskarżone zarządzenie nie zawiera merytorycznej odmowy uwzględnienia jego roszczeń, to bowiem nastąpić może dopiero po przeprowadzeniu rozprawy; jest ono jedynie skutkiem nieusunięcia uniemożliwiających nadanie sprawie biegu braków formalnych i nie stoi na przeszkodzie ponownemu wniesieniu pozwu, odpowiadającego już wymogom formalnym.

Zasadnie Przewodniczący Sądu Okręgowego wezwał powoda do usunięcia braków przez dołączenie drugiego, przeznaczonego dla strony pozwanej, kompletu kopii dokumentów, musi bowiem ta strona mieć możliwość zapoznania się z nimi w celu podjęcia obrony. Nieuczynienie zadość wezwaniu spowodowało niemożność doręczenia pozwanemu odpisu pozwu wraz z załącznikami, w konsekwencji zaś - niemożność nadania sprawie biegu, to zaś prowadzić musiało do zwrotu pozwu.

Z powyższych względów na podstawie art. 398 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i w związku z art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.