I ACz 199/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie - OpenLEX

I ACz 199/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3042928

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 2020 r. I ACz 199/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Grzegorz Krężołek.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Kongregacji (...) w T. o zapłatę na skutek zażalenia strony powodowej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 grudnia 2019 r., sygn. akt: I C 2274/19

Postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 grudnia 2019 r., Sąd Okręgowy w Krakowie na skutek zarzutu strony pozwanej zawartego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, stwierdził swoją niewłaściwość miejscową do rozpoznania sprawy z powództwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w K. przeciwko Kongregacji (...) w T. o zapłatę i przekazał ją Sądowi Okręgowemu w Tarnowie.

W zażaleniu od tego orzeczenia strona powodowa, zarzuciła naruszenie art. 16 k.p.c. w zw z art. 17 k.p.c. wobec nietrafnego przyjęcia, że spór stron nie jest sprawą gospodarcza mimo, że w innym postępowaniu pomiędzy tymi samymi stronami (chociaż w przeciwnym układzie procesowym), oznaczonym sygnaturą (...) Sądu Okręgowego w T.taki charakter sporu został prawomocnie potwierdzony.

W konsekwencji, we wniosku środka odwoławczego, domagała się wydania przez Sąd II instancji rozstrzygnięcia kasatoryjnego oraz obciążenia pozwanej kosztami postępowania zażaleniowego.

Skarżąca w raz z zażaleniem wniosła od niego opłatę w kwocie 30 złotych. / k. 269 akt /.

Wysokość opłaty należnej od zażalenia została określona przez regulację art. 19 ust. 3 pkt 2/ ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (jedn. tekst DzU z 2019 poz. 785 z późn. zm.).

Z brzmienia tej normy wynika, że ma ona charakter ułamkowy / częściowy / wynosząc jedną piątą opłaty, chyba, że przepis szczególny inaczej reguluje jej wymiar.

Brak wskazania w normie art. 19 ust. 3 pkt 2 u.k.s.c. o jaki rodzaj opłaty chodzi, zważywszy na jej rodzaje określone przez ustawę, pozwala stwierdzić, że ułamkowo określona jej wysokość odnosi się do każdej z nich, a zatem stałej, stosunkowej lub tymczasowej / ostatecznej /.

Natomiast o ile przepisy ustawy nie przewidują w związku z zainicjowaniem określonej sprawy pismem podlegającym opłacie, obowiązku poniesienia jednego z wymienionych wyżej jej rodzajów, zażalenie podlega opłacie podstawowej. (argument z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy.)

W rozstrzyganej sprawie powódka dochodzi od strony przeciwnej roszczenia o charakterze majątkowym, którego wymiar jest określony sumą pieniężną.

Wobec tego należna od pozwu opłata miała charakter stosunkowy, będąc pochodną tej sumy tożsamej z wartością przedmiotu sporu / argument z art. 19 § 1 k.p.c. /.

Wobec tego również ułamkowa opłata od zażalenia, złożonego przez stronę powodową od postanowienia Sądu Okręgowego, przy braku innego jej oznaczenia przez przepis szczególny ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., stanowi iloczyn 1/5 i opłaty stosunkowej.

W konsekwencji spółka (...) (przy przejęciu, z uwagi na charakter postanowienia z dnia 24 grudnia 2019 r., iż wartość perz miotu zaskarżenia odpowiada wartości przymiotu sporu), została wezwana do uzupełnienia złożonej opłaty o kwotę stanowiącą różnicę pomiedzy opłatą już przez nią wniesioną, a rzeczywiście należną od zażalenia, ustaloną w opisany wyżej sposób.

Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania oraz upływu zakreślonego na ten cel terminu, obowiązek ten nie został wykonany.

Zażalenie powódki wobec tego nadal pozostaje obarczone brakiem fiskalnym i jako takie uległo odrzuceniu, o którym Sąd Apelacyjny orzekł, na podstawie art. 373 k.p.c. w zw z art. 397 § 3 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.