Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1289675

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2012 r.
I ACz 1781/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Ewa Staniszewska (spr.).

Sędziowie SA: Marek Górecki, Mariola Głowacka.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu - Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2012 r. sprawy z powództwa R. P. przeciwko J. K. o ochronę dóbr osobistych na skutek zażalenia powoda od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2010 r., sygn. akt XII C 582/10 postanawia;

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 31 maja 2010 r. Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie na zarządzenie z dnia 29 marca 2010 r.

wskazując, że powód w zakreślonym terminie nie uzupełnił braków formalnych zażalenia przez wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

W zażaleniu od powyższego postanowienia powód wniósł o jego uchylenie ".jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym."

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Nie ulega wątpliwości, że powód nie wykonał zarządzenie wzywającego go do uzupełnienia braków zażalenia od zarządzenia z dnia 29 marca 2010 r. i nie przedstawił zarzutów, a nade wszystko nie przytoczył żadnych okoliczności na uzasadnienie ogólnikowego stwierdzenia, że jest ono wygórowane i nielegalne. Zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie podlega na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. odrzuceniu. Prawidłowo zatem Sąd I instancji odrzucił zażalenie powoda.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.