Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1286737

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 19 listopada 2012 r.
I ACz 1706/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Józef Wąsik.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Krakowie - Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2012 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. F. przy udziale H. O. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie z dnia 7 września 2012 r. sygn. akt IX G C 401/11 postanawia;

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy - Sąd Gospodarczy w Krakowie oddalił wniosek pozwanej H. O. od kosztów sądowych w zakresie apelacji. Sąd Okręgowy przyjął na podstawie oświadczenia pozwanej i dokumentów dołączonych do wniosku, że pozwana prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu uzyskała w 2011 r. przychód w kwocie 1.067.551 zł, a do maja 2012 r. przychód rzędu 100.000 zł. W tej sytuacji jest w stanie uiścić opłatę od apelacji która wynosi 7.830 zł, tym bardziej, że określiła wydatków związanych z codziennym utrzymaniem.

W zażaleniu na to postanowienie pozwana wniosła o całkowite zwolnienie go od opłaty sądowej należnej od apelacji.

Zarzuciła, że nie dysponuje środkami na opłatę sądową, gdyż prowadzona przez nią firma utraciła płynność finansową na skutek zajęcia komorniczego na kwotę 185.000 zł, a oprócz lokalu mieszkalnego nie posiada innego majątku, który mógłby zostać spieniężony ani oszczędności.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Stosownie do treści art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), zwolnienie od kosztów sądowych może być przyznane osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, obejmujące szczegółowe dane o jej sytuacji rodzinnej, majątkowej, dochodach i źródłach utrzymania, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny. Od sądu zależy uznanie tego oświadczenia za dostateczne do zwolnienia.

Sąd Okręgowy uznał oświadczenie pozwanej za niewystarczające do przyznania zwolnienia od opłaty sądowej i ocena ta nie budzi zastrzeżeń Sądu Apelacyjnego.

Analiza wniosku i oświadczenia majątkowego nie daje podstaw do zwolnienia pozwanej od kosztów sądowych.

Przede wszystkim pozwana nie przeczy, że nadal osiąga przychody związane z działalnością gospodarczą. Sama utrata płynności finansowej nie stanowi przesłanki zwolnienia.

Pozwana w ogóle nie przedstawiła sytuacji majątkowej swojej rodziny, jej poziomu życia, a zwłaszcza struktury koniecznych wydatków na utrzymanie siebie i dzieci.

Przedmiotowe zajęcie komornicze zostało dokonane na skutek zabezpieczenia sądowego powstałego w niniejszej sprawie i pozwana powinna się z taką możliwością liczyć, tym bardziej, że spór stron sięga 2010 r.

Stanowisko Sądu pierwszej instancji jest uzasadnione. Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych są normalnym kosztem prowadzenia działalności, z którym każdy przedsiębiorca powinien się liczyć.

Zatem przerzucanie na Skarb Państwa (de facto podatników) ciężarów związanych z prowadzeniem prywatnego procesu, nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach niniejszej sprawy.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.