Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1750124

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
I ACz 1115/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Jan Kremer (spr.).

Sędziowie: SA Władysław Pawlak, SO Barbara Baran (del.).

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. Ś. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt I C 1055/13 postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu nadał klauzulę wykonalności wyrokowi tego Sadu z dnia 19 września 2014 r. sygn. akt I C 1055/13 do punktów I i III.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy podał, że wyrokiem z dnia 19 września 2014 r. sygn. akt I C 1055/13 w punkcie I zasądzono od pozwanego J. Ś. na rzecz strony powodowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 1.200.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 lipca 2013 r. do dnia zapłaty, w punkcie II oddalono powództwa w pozostałej części, w punkcie III zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 66.000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd Okręgowy podkreślił, że w postępowaniu dotyczącym nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd nie bada zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Ustala jedynie czy dany akt spełnia wymagania zawarte w przepisach ustawy dla określonego rodzaju tytułu egzekucyjnego, oraz czy postanowienia aktu nadają się do wykonania w drodze egzekucji sądowej. Powyższy wyrok stał się prawomocny w dniu 5 grudnia 2014 r. i stanowi tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., gdyż nadaje się do egzekucji. Wobec powyższego Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek strony powodowej i na podstawie art. 781 § 1 k.p.c. nadał klauzulę wykonalności wzmiankowanemu wyrokowi w punktach I i III.

W zażaleniu pozwany J. Ś. zarzucił zaskarżonemu postanowieniu błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, ze klauzula wykonalności winna być nadana na wyrok w całości, podczas gdy wierzytelność przysługująca (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej w R., którą poręczył pozwany, została zgłoszona do układu.

W konkluzji pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz zasadzenie od strony powodowej na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu podniósł, że objęta przedmiotowym wyrokiem wierzytelność, którą poręczył pozwany, przysługująca stronie powodowej została zgłoszona do układu, który zawarli wierzyciele, w tym strona powodowa (wierzyciel) w dniu 16 lutego 2015 r. w sprawie V Gup 5/13 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy. Na mocy zawartego układu, przedmiotowa wierzytelność została zredukowana i rozłożona na 24 kwartalne raty. Ponadto na mocy zawartego układu umorzeniu podlegają wszystkie odsetki od należności głównej.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, zaś podnoszony przez pozwanego zarzut jest prawnie irrelewantny dla oceny poprawności zaskarżonego postanowienia.

Zgodnie z przepisem art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy a tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Norma wyrażona w art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. przewiduje, że tytułem egzekucyjnym jest między innymi prawomocne orzeczenie sądu lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem.

Odnosząc się do zarzutu zażalenia przypomnieć należy, że postępowanie klauzulowe charakteryzuje ograniczony zakres kognicji sądu. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności kontrola sądu ma charakter wyłącznie formalny, sprowadzając się do badania, czy dokument, któremu ma zostać nadana klauzula, może być uznany za tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 k.p.c., czy świadczenie objęte tym tytułem nadaje się do wykonania, czy tytuł egzekucyjny wskazuje osoby których wymienienie stanowi warunek dopuszczalności egzekucji oraz czy konieczne jest oznaczenie zakresu egzekucji. W toku postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności sądowemu tytułowi egzekucyjnemu mogą być podnoszone jedynie zarzuty wskazujące na uchybienia formalne popełnione przez sąd w toku tego postępowania. Sąd nie może dokonywać oceny istnienia i zasadności roszczenia wierzyciela i obowiązku dłużnika stwierdzonego w tytule egzekucyjnym, jak również wykluczone jest badanie materialnoprawnych zdarzeń powstałych po wydaniu tytułu egzekucyjnego, które mogły mieć wpływ na istnienie roszczenia lub jego zakres. Warto zauważyć, że w podniesiona w zażaleniu okoliczność zawarcia przez wierzycieli układu w dniu 16 lutego 2015 r. nastąpiła już wydaniu wyroku. W takim przypadku, merytorycznym środkiem obrony dłużnika egzekwowanego przed egzekucją jest powództwo przeciwegzekucyjne z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNC 1985/12/192).

W niniejszej sprawie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został wniesiony przez osobę uprawnioną, rozstrzygnięcia zawarte w punktach I i III wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. sygn. akt I C 1055/13 są prawomocne na podstawie art. 363 § 1 k.p.c., nadto nadają się do egzekucji.

Skoro zatem wyrok jest prawomocny i wniosek o nadanie klauzuli wykonalności spełniał wszystkie wymogi formalne, a zażalenie pozwanego nie zmierzało do zakwestionowania przesłanek wymaganych do nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, należało uznać, że Sąd Okręgowy zasadnie i prawidłowo uwzględnił wniosek strony powodowej i na podstawie art. 781 § 1 k.p.c. nadał klauzulę wykonalności w zakresie punktu I i III wyroku z dnia 19 września 2014 r., albowiem w myśl art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. prawomocne orzeczenie jest tytułem egzekucyjnym.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie jako bezzasadne na podstawie o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.