Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2663001

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 17 stycznia 2019 r.
I ACa 797/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Krzysztof Górski.

Sędziowie SA: Agnieszka Sołtyka, Artur Kowalewski (spr.).

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 roku na rozprawie w S. sprawy z powództwa Gminy N. przeciwko M. S. i (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt I C 1365/17 postanawia:

I. uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie w sprawie;

II. zwrócić pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w N. od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Szczecinie kwotę 425,00 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych tytułem połowy opłaty sądowej uiszczonej od apelacji w sprawie zakończonej ugodą sądową.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.