I ACa 694/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - OpenLEX

I ACa 694/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1711544

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. I ACa 694/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Andrzej Palacz.

Sędziowie: SA Marek Klimczak (spr.), SO del. Jan Dela.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. B. (1) z udziałem T. B. (2) przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie o ubezwłasnowolnienie na skutek apelacji uczestnika na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt I Ns 7/14 postanawia:

I.

oddalić apelację,

II.

przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Przemyślu na rzecz radcy prawnego A. S. kwotę 363,48 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy 48/100) tytułem wynagrodzenia za udzielenie nieopłaconej pomocy prawnej uczestnikowi postępowania w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.