Orzeczenia sądów
Opublikowano: Biul.SAKa 2002/4/15-16

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 23 października 2002 r.
I ACa 388/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SA Ewa Tkocz.

Sędziowie: SA Grzegorz Stojek (spr.), SO del. Ewa Jastrzębska.

Uzasadnienie faktyczne

(...) W stanie prawnym obowiązującym 4 grudnia 2002 r., gdy wyrokował Sąd pierwszej instancji, zaopatrzenie w wodę regulowane było przepisami rozdziału 3 w dziale IV ustawy z 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm., dalej jako: prawo wodne),który z dniem 14 stycznia 2002 r. skreślony został przez art. 30 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, dalej jako: uzw).

W uprzednim stanie prawnym, jak wynika z art. 18 ust. 2 pkt 2 prawa wodnego, przepisy tej ustawy dotyczące właścicieli stosowało się odpowiednio do posiadaczy, przy czym ustawa nie wskazywała rodzaju posiadania. Dlatego też pozwana uprawniona była dostarczać wodę do tej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez interwenienta ubocznego, która znajduje się na nieruchomości powódki, jak i odprowadzać stamtąd ścieki. Już z tej przyczyny, uwzględniając stan posiadania nieruchomości powódki, powództwo o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli podlegało oddaleniu, bez potrzeby badania, czy w ówczesnym stanie prawnym powódce służyło roszczenie o zawarcie umowy o dostarczanie wody.

Podobnie jest w aktualnym stanie prawnym. Mianowicie, zasady wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odnoszące się do właścicieli nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 17 tej ustawy, mają zastosowanie również do samoistnych posiadaczy i użytkowników wieczystych. Nie Sposób też przeoczyć, że art. 33 ust. 2 uzw zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do zawarcia - w terminie wynikającym z tego przepisu - umowy o dostarczenie wody (lub odprowadzenie ścieków), lecz, co wymaga podkreślenia, z dotychczasowym odbiorcą tych usług.