Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/43

Wyrok
Sądu do spraw Służby Publicznej
z dnia 17 marca 2015 r.
F-73/13

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 marca 2015 r. - AX/EBC

(Sprawa F-73/13)( 1 )

(Służba publiczna - Personel EBC - Postępowanie dyscyplinarne - Kara dyscyplinarna - Zwolnienie - Prawo do obrony - Dostęp do akt postępowania dyscyplinarnego - Dostęp do informacji i dokumentw dotyczących innych służb - Rozsądny termin - Zgodność z prawem składu komisji dyscyplinarnej - Doradcza rola komisji dyscyplinarnej - Kara surowsza w stosunku do zalecanej - Obowiazek uzasadnienia - Zarządzanie służbą - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność kary - Okoliczności łagodzące - Okoliczności obciążające - Zarzut niezgodności z prawem)

Język postępowania: angielski

(2015/C 146/57)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: AX (przedstawiciel: L. Levi, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: M. López Torres i E. Carlini, pełnomocnicy oraz adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącego w następstwie postępowania dyscyplinarnego przeprowadzonego z powodu poważnego przewinienia oraz żądanie zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej miał doznać skarżący.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) AX pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny.

1

Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/