C-84/18 P, SOPHIE MONTEL v. PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/399/15

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2018 r. C-84/18 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C2018.399.15/1

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 września 2018 r. - Sophie Montel / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-84/18P) ( 1 )

(Odwołanie - Dopuszczalność - Parlament Europejski - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot)

Język postępowania: francuski

(2018/C 399/20)

(Dz. U.UE.C z dnia 5 listopada 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Sophie Montel (przedstawiciel: adwokat G. Sauveur)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i G. Corstens, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. F. Jensen, M. Bauer i R. Meyer, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone w części jako oczywiście niedopuszczalne a w części jako oczywiście bezzasadne.

2) Sophie Montel zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

) Dz. U. C 161 z 7.5.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/