C-7/17 P, ANKO AE ANTIPROSOPEION, EMPORIOU KAI VIOMICHANIAS v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/268/9

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2018 r. C-7/17 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.268.9/1

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. - ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Komisja Europejska

(Sprawa C-7/17 P)( 1 )

(Odwołanie - Klauzule arbitrażowe - Umowy Persona i Terregov zawarte w ramach szóstego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 - 2006) - Koszty kwalifikowalne - Zwrot wypłaconych kwot - Żądanie wzajemne)

Język postępowania: grecki

(2018/C 268/11)

(Dz.U.UE C z dnia 30 lipca 2018 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (przedstawiciel: S. Paliou, dikigoros)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i A. Kyratsou, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 63 z 27.2.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/