Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/10

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 3 lutego 2015 r.
C-68/14

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 3 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Aosta - Włochy) - Equitalia Nord SpA/CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

(Sprawa C-68/14)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 106 TFUE i 107 TFUE - Konkurencja - Pojęcie pomocy państwa - Uregulowanie krajowe - Wykorzystanie nieruchomości na cele instytucjonalne - Obniżenie czynszu najmu - Kontekst faktyczny i prawny sporu w postępowaniu głównym - Brak dostatecznych wyjaśnień - Konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne - Brak wyjaśnień - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

(2015/C 146/15)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale ordinario di Aosta

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca sprzeciw: Equitalia Nord SpA

Strona pozwana w postępowaniu ze sprzeciwu: CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Aosta (Włochy) postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

1

Dz.U. C 102 z 7.4.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/