Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/9

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 11 lutego 2015 r.
C-624/13 P

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 lutego 2015 r. - Iliad SA, Free infrastructure SAS, Free SAS/Komisja Europejska, Republika Francuska, Rzeczpospolita Polska, Département des Hauts-de-Seine

(Sprawa C-624/13 P)( 1 )

(Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc państwa - Rekompensata kosztów świadczenia usługi publicznej w związku z budową i obsługą ultraszerokopasmowej sieci łączności elektronicznej)

Język postępowania: francuski

(2015/C 146/13)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Iliad SA, Free infrastructure SAS, Free SAS (przedstawiciel: T. Cabot, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i J. Bousin, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska, Département des Hauts-de-Seine (przedstawiciel: G. O'Mahony, avocat)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Iliad SA, Free Infrastructure SAS i Free SAS zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską, Republikę Francuską i Département des Hauts-de-Seine.

1

Dz.U. C 39 z 8.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/