Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/8

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 15 stycznia 2015 r.
C-621/13 P

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 lutego 2015 r. - Orange/Komisja Europejska, Republika Francuska, Département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS

(Sprawa C-621/13 P)( 1 )

(Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc państwa - Rekompensata kosztów świadczenia usługi publicznej w związku z budową i obsługą ultraszerokopasmowej sieci łączności elektronicznej)

Język postępowania: francuski

(2015/C 146/12)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Orange (przedstawiciele: D. Gillet i H. Viaene, avocats)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: J. Bousin i M.D. Colas, pełnomocnicy), Département des Hauts-de-Seine (przedstawiciel: G. O'Mahony, avocat), Sequalum SAS (przedstawiciel: L. Feldman, avocat)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Orange SA zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską, Republikę Francuską, Département des Hauts-de-Seine i Sequalum SAS.

1

Dz.U. C 39 z 8.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/