Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 17 września 2015 r.
C-615/14 P

UZASADNIENIE

Wstęp

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba)

z dnia 17 września 2015 r.

Odwołanie - Zasadnicze wymogi formalne - Reprezentowanie przez adwokata - Oczywista niedopuszczalność

W sprawie C-615/14 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 29 grudnia 2014 r.,

AQ, zamieszkały w Żarach (Polska),

strona skarżąca,

w której drugą stroną postępowania jest:

Parlament Europejski,

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (siódma izba),

w składzie: J.C. Bonichot, prezes izby, A. Arabadjiev i C. Lycourgos (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: A. Calot Escobar,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy w drodze postanowienia z uzasadnieniem zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

Uzasadnienie

Postanowienie

1

W swoim odwołaniu pan AQ wnosi o uchylenie postanowienia Sądu Unii Europejskiej AQ/Parlament (T-168/11, EU:T:2014:1105), na mocy którego została odrzucona jego skarga odszkodowawcza mająca na celu uzyskanie naprawienia szkody, którą jakoby miał ponieść wskutek decyzji Parlamentu Europejskiego o umorzeniu sprawy w przedmiocie petycji nr 0112/2008 żądającej wszczęcia dochodzenia w odniesieniu do rzekomych uchybień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy rozpoznawaniu niektórych spraw, w których stronami są obywatele polscy.

2

Odwołanie zostało wniesione przez AQ i podpisane wyłącznie przez niego samego. Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. sekretariat Trybunału poinformował pana AQ o wymogach określonych w art. 119 regulaminu postępowania przed Trybunałem, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 168 § 2 tego regulaminu, które stanowią, że strony mogą być reprezentowane wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego należycie uprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich, a tym samym wezwał go do usunięcia braków skargi i podania w możliwie najszybszym terminie, a w każdym razie przed upływem terminu do wniesienia odwołania, nazwiska adwokata, który będzie reprezentował go w tym postępowaniu.

3

Pismem z dnia 4 lutego 2015 r. pan AQ odpowiedział na to wezwanie do usunięcia braków, twierdząc, że każda osoba może wnieść skargę do Trybunału bez udziału adwokata. Wynika z tego, że pan AQ podtrzymał swoje odwołanie, nie podejmując działań w kierunku usunięcia braków skargi przed dniem 27 lutego 2015 r., kiedy to upłynął wskazany w art. 57 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej 'statutem') termin do wniesienia tego odwołania.

4

Zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania, jeżeli odwołanie jest w całości lub w części oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne, Trybunał może, w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, odpowiednio odrzucić lub oddalić to odwołanie w całości lub w części w drodze postanowienia z uzasadnieniem.

5

W niniejszym przypadku Trybunał uważa, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy pozwalają na wystarczające jej wyjaśnienie i postanawia, zgodnie z przepisami tego art. 181, orzec w drodze postanowienia z uzasadnieniem.

6

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 19 akapity trzeci i czwarty statutu:

'[...] strony [inne niż państwa członkowskie, instytucje Unii, państwa będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3, zwanego dalej »porozumieniem EOG«), niebędące państwami członkowskimi oraz Urząd Nadzoru EFTA] muszą być reprezentowane przez adwokatów lub radców prawnych.

Jedynie adwokat lub radca prawny uprawniony do występowania przed sądem państwa członkowskiego lub innego państwa, które jest stroną [porozumienia EOG], może reprezentować lub wspomagać stronę przed Trybunałem.'

7

Artykuł 21 statutu stanowi:

'Wniesienie skargi do Trybunału Sprawiedliwości następuje poprzez skierowanie jej w formie pisemnej do sekretarza Trybunału. Skarga musi zawierać nazwisko i adres zamieszkania skarżącego oraz charakter, w jakim występuje osoba podpisująca, wskazanie strony lub stron, przeciw którym wnosi się skargę, przedmiot sporu, żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących podstawę skargi.

Skardze towarzyszy, w stosownych przypadkach, akt, którego stwierdzenia nieważności się żąda lub, w okolicznościach przewidzianych w artykule 265 [TFUE], dokumenty dowodowe wskazujące datę wezwania instytucji do działania zgodnie z tym artykułem. Gdy dokumenty nie zostają przedłożone razem ze skargą, sekretarz zwraca się do zainteresowanej strony o przedstawienie ich w rozsądnym terminie, lecz w takim przypadku prawa strony nie wygasają nawet wtedy, gdy takie dokumenty są przedstawione po terminie wyznaczonym do wszczęcia postępowania.'

8

Zgodnie z art. 57 § 1 regulaminu postępowania 'oryginał każdego pisma procesowego jest opatrzony własnoręcznym podpisem pełnomocnika albo adwokata lub radcy prawnego strony'.

9

Artykuł 119 §§ 1 i 3 tego regulaminu, mający zastosowanie do odwołania, zgodnie z art. 168 § 2 tego samego regulaminu, stanowi:

'1. Strony mogą być reprezentowane wyłącznie przez swoich pełnomocników, adwokatów lub radców prawnych.

[...]

3. Adwokat lub radca prawny wspierający lub reprezentujący stronę jest [...] zobowiązany złożyć w sekretariacie dokument poświadczający, że jest uprawniony do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich lub innego państwa będącego stroną porozumienia EOG.'

10

W tym względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, z art. 19 akapit trzeci i art. 21 akapit pierwszy statutu, a także z art. 57 § 1 i art. 119 §§ 1 i 3 regulaminu postępowania wynika jednoznacznie, że skarżący może być reprezentowany wyłącznie przez osobę do tego celu uprawnioną i że Trybunał może skutecznie rozpoznać sprawę jedynie w drodze skargi podpisanej przez tę osobę. Ponieważ statut ani regulamin postępowania nie przewidują odstępstwa czy wyjątku od tego obowiązku, przedłożenie skargi podpisanej przez samego skarżącego nie może zatem wystarczyć do wytoczenia powództwa (zob. podobnie postanowienia Correia de Matos/Komisja, C-200/05 P, EU:C:2006:187, pkt 11; Campailla/Komisja, C-265/11 P, EU:C:2011:644, pkt 7).

11

Z tego wynika, że wymóg dotyczący podpisu adwokata lub radcy prawnego uprawnionego do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich lub innego państwa będącego stroną porozumienia EOG stanowi zasadniczy wymóg formalny, niewymieniony wśród wymogów, których brak spełnienia może zostać zgodnie z art. 21 akapit drugi statutu usunięty po upływie terminu do wniesienia odwołania (zob. podobnie postanowienia: Campailla/Komisja, C-265/11 P, EU:C:2011:644, pkt 8; Interspeed/Komisja, C-471/12 P, EU:C:2013:418, pkt 10; Brown Brothers Harriman/OHIM, C-101/14 P, EU:C:2014:2115, pkt 21).

12

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału skarga opatrzona wyłącznie podpisem strony skarżącej jest niedopuszczalna, a odpowiednią sprawę należy wykreślić z rejestru Trybunału (zob. postanowienia: Farrall/Komisja, 10/81, EU:C:1981:60; Correia de Matos/Komisja, C-200/05 P, EU:C:2006:187, pkt 12; Campailla/Komisja, C-265/11 P, EU:C:2011:644, pkt 13).

13

W tych okolicznościach należy stwierdzić, że odwołanie pana AQ jest oczywiście niedopuszczalne i wykreślić sprawę z rejestru Trybunału.

Sentencja

Z powyższych względów Trybunał (siódma izba) postanawia, co następuje:

1) Odwołanie pana AQ jest niedopuszczalne.

2) Sprawa zostaje wykreślona z rejestru Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/