C-611/11 P, ARA AG v. URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE) I ALLROUNDER SARL - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2013/101/4

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. C-611/11 P

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału z dnia 10 października 2012 r. - ara AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Allrounder SARL

(Sprawa C-611/11 P)(1)

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską - Graficzny znak towarowy A z dwoma trójkątnymi motywami - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy A - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

(2013/C 101/07)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: ara AG (przedstawiciel: M. Gail, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Allrounder SARL (przedstawiciel: adwokat N. Boespflug)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) z dnia 22 września 2011 r. w sprawie T-174/10 ara przeciwko OHIM - Allrounder (A z dwoma trójkątnymi motywami) oddalającego skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 stycznia 2010 r. (sprawa R 481/2009-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między ara a Allrounder - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s.1) - Graficzny znak towarowy A z dwoma trójkątnymi motywami - Sprzeciw właściciela słownego krajowego znaku towarowego "A" - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch znaków towarowych - Błędna ocena charakteru odróżniającego

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) ara AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 133 z 5.5.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/