C-600/17, PINA CIPOLLONE v. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/112/7

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2019 r. C-600/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.112.7/1

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Roma - Włochy) - Pina Cipollone /Ministero della Giustizia

(Sprawa C-600/17)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Polityka społeczna - Praca na czas określony - Sędziowie pokoju - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

(2019/C 112/09)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Giudice di pace di Roma

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pina Cipollone

Strona pozwana: Ministero della Giustizia

przy udziale: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)

Sentencja

Złożony przez Giudice di pace di Roma (sędziego pokoju w Rzymie, Włochy) w dniu 25 sierpnia 2017 r. wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest oczywiście niedopuszczalny.

1

Dz.U. C 437 z 12.2.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/