Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/8

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 3 września 2015 r.
C-585/14

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Curtea de Apel Cluj - Rumunia) - Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administraț ia Județ eană a Finanț elor Publice Cluj i Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administraț ia Județ eană a Finanț elor Publice Sălaj

(Sprawy połączone C-585/14, C-587/14 i C-588/14)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Podatki wewnętrzne - Artykuł 110 TFUE - Podatek pobierany przezpaństwo członkowskie od pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji lub przy pierwszymprzeniesieniu prawa własności - Neutralność podatkowa w stosunku do używanych pojazdówsamochodowych pochodzących z innych państw członkowskich oraz podobnych pojazdów samochodowychdostępnych na rynku krajowym)

Język postępowania: rumuński

(2015/C 398/10)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Strona pozwana: Administraț ia Județ eană a Finanț elor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administraț ia Județ eană a Finanț elor Publice Sălaj (C-588/14)

Sentencja

1) Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie podatku od pojazdów samochodowych, takiego jak przewidziany w Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (ustawie nr 9/2012 dotyczącej podatku od zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe) z dnia 6 stycznia 2012 r., którym objęte są używane przywożone pojazdy w związku z ich pierwszą rejestracją w tym państwie członkowskim oraz pojazdy zarejestrowane już w tym państwie członkowskim w związku z pierwszym przeniesieniem w tym państwie członkowskim prawa własności do tych pojazdów.

2) Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie zwolnienia z podatku, takiego jak ustanowiony w ustawie nr 9/2012 w odniesieniu do zarejestrowanych już pojazdów, w związku z którymi został już zapłacony obowiązujący uprzednio podatek, w sytuacji gdy kwota rezydualna tego ostatniego podatku zawarta w wartości tych pojazdów jest niższa od kwoty nowego podatku. Jest tak z pewnością w przypadku gdy uprzednio obowiązujący podatek podlega zwrotowi wraz z odsetkami z uwagi na jego niezgodność z prawem Unii.

1

Dz.U. C 107 z 30.3.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/