C-547/17 P, BASIC NET SPA v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/399/11

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2018 r. C-547/17 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C2018.399.11/2

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 września 2018 r. - Basic Net SpA / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

(Sprawa C-547/17 P) ( 1 )

(Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Graficzny znak towarowy przedstawiający trzy wertykalne paski - Dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania)

Język postępowania: włoski

(2018/C 399/14)

(Dz. U.UE.C z dnia 5 listopada 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Basic Net SpA (przedstawiciel: D. Sindico, avvocato)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Basic Net SpA pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1

) Dz. U. C 13 z 15.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/