Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/7

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 22 stycznia 2015 r.
C-495/13 P

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 22 stycznia 2015 r. - GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Villiger Söhne GmbH

(Sprawa C-495/13 P)( 1 )

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Graficzny znak towarowy w kolorze, zawierający elementy słowne "LIBERTE american blend" - Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego "La LIBERTAD" - Odmowa rejestracji)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 146/09)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (przedstawiciele: adwokaci I. Memmler i S. Schulz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik), Villiger Söhne GmbH (przedstawiciel: adwokat B. Pikolin)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 325 z 9.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/