Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/319/19

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 29 lipca 2019 r.
C-481/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.319.19/2

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 lipca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Włoska

(Sprawa C-481/18)( 1 )

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2012/39/UE - Wymogi techniczne dotyczące badania tkanek i komórek ludzkich - Niepo wiadomienie lub brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

Język postępowania: włoski

(2019/C 319/21)

(Dz.U.UE C z dnia 23 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Szmytkowska i C. Sjödin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, działająca w charakterze pełnomocnika, wspierana przez C. Colelli, avvocato dello Stato)

Sentencja

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2012/39/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/17/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących badania tkanek i komórek ludzkich oraz nie przekazują c Komisji Europejskiej tekstu przepisów przyjętych w celu zapewnienia transpozycji dyrektywy 2012/39, Republika Włosk a uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 2 ust. 1 tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 328 z 17.9.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/