Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/319/20

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 15 lipca 2019 r.
C-438/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.319.20

Postanowienie Trybunału ósma izba) z dnia 15 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugalia) - Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-438/18)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępo wania przed Trybunałem - Wspólny system podatkowy mający zastosowanie do połączeń, podziałów, częściowych podziałów, wniesienia aktywów i wymiany akcji pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich - Dyrektywa 90/434/EWG - Artykuły 4 i 11 - Dyrektywa 2009/133/WE - Artykuły 4 i 15 - Tak zwane połączenie "odwrotne" - System podatkowy prowadzący do tego, że w przypadku tak zwanego połączenia odwrotnego koszty poniesione przez spółkę dominującą związane z pożyczką zaciągniętą przez nią w celu zakupu akcji przejmującej spółki zależnej, które podlegają odliczeniu po stronie owej spółki dominującej, nie są uznawane za podlegające odliczeniu po stronie owej spółki zależnej)

(2019/C 319/22)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 23 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Strona pozwana: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Dyrektywę Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, zmienioną dyrektywą Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które prowadzi do tego, że po stronie spółki przejmującej nie są uznawane za podlegające odliczeniu od podatku koszty, które były uznawane za podlegające odliczeniu od podatku po stronie spółki przejmowanej przed połączeniem tych spółek, i które zostałyby odliczone, jeżeli nie doszłoby do takiego połączenia.

1

Dz.U. C 319 z 10.9.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/