Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/455/18

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 27 września 2018 r.
C-422/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.455.18/2

Postanowienie Trybunału pierwsza izba izba) z dnia 27 września 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano - Włochy) - FR / Ministero dell'interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale presso la prefettura U.T.G di Milano

(Sprawa C-0422/18)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Pilny tryb prejudycjalny - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej - Dyrektywa 2013/32/UE - Artykuł 46 - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 18, artykuł 19 ust. 2 i artykuł 47 - Prawo do skutecznego środka prawnego - Decyzja oddalająca wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej - Uregulowanie krajowe przewidujące drugą instancję sądową - Skutek zawieszający z mocy prawa nadany wyłącznie środkowi zaskarżenia wniesionemu do sądu pierwszej instancji)

Język postępowania: włoski

(2018/C 455/27)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale di Milano

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca/powodowa/wnosząca odwołanie: FR

Strona pozwana/Druga strona postępowania: Ministero dell'interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale presso la prefettura U.T.G di Milano przy udziale: Pubblico Ministero

Sentencja

Prawo Unii, a w szczególności postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ono uregulowaniu krajowemu takiemu jak będące przedmiotem postępowania głównego, przewidującemu postępowanie odwoławcze od wydanego w pierwszej instancji wyroku potwierdzającego decyzję właściwego organu administracji oddalającą wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez skutku zawieszającego z mocy prawa, lecz umożliwiającemu sądowi, który wydał ów wyrok, wstrzymanie jego wykonania na wniosek zainteresowanego po zbadaniu zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu od tego wyroku, nie zaś istnienia ryzyka poważnej i niepowetowanej szkody, którą wnioskodawca poniósłby w wyniku jego wykonania.

1

Dz.U. C 311 z 3.9.2018

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/