Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/106/7

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 28 stycznia 2016 r.
C-415/14 P

UZASADNIENIE

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 stycznia 2016 r. - Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, SA, José de Mello - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Komisja Europejska

(Sprawa C-415/14 P)( 1 )

(Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek fosforanów do pokarmów dla zwierząt - Wymierzenie skarżącej grzywny na zakończenie postępowania ugodowego - Rozłożenie na raty płatności grzywny - Wymóg ustanowienia gwarancji bankowej w banku o ratingu "AA" dla zobowiązań długoterminowych - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: portugalski

(2016/C 106/08)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2016 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, SA, José de Mello - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (przedstawiciel: adwokat J. Calheiros)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka i B. Mongin, pełnomocnicy, adwokat M. Marques Mendes)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 2014 r., Quimitécnica.com i de Mello/Komisja (T-564/10, EU:T:2014:583) zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postepowanie w sprawie.

1

Dz.U. C 388 z 3.11.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/