Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/436/12

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 4 października 2018 r.
C 384/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.436.12/2

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N / Budapest Rendőrfőkapitánya

(Sprawa C-384/17)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Transport drogowy - Postanowienia podatkowe - Dyrektywa 1999/62/WE - Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe - Opłata za przejazd - Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji - Grzywna ryczałtowa - Zasada proporcjonalności - Bezpośrednie stosowanie dyrektywy)

Język postępowania: węgierski

(2018/C 436/14)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N

Strona przeciwna: Budapest Rendőrfőkapitánya

Sentencja

Nie można uznać, że wymóg proporcjonalności przewidziany w art. 9a dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z dnia 27 września 2011 r. ma skutek bezpośredni.

Sąd krajowy powinien, zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem podjęcia wszelkich właściwych środków ogólnych lub szczególnych w celu zapewnienia wykonania tego przepisu, dokonać wykładni prawa krajowego w sposób zgodny z tym przepisem lub, jeżeli taka wykładnia zgodna nie jest możliwa, odstąpić od stosowania wszelkiego przepisu krajowego, w sytuacji gdy jego zastosowanie w okolicznościach danej sprawy miałoby prowadzić do rezultatu sprzecznego z prawem Unii.

1

Dz.U. C 318 z 25.9.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/