C-312/18 P, ECO-BAT TECHNOLOGIES LTD, BERZELIUS METALL GMBH, SOCIÉTÉ TRAITEMENTS CHIMIQUES DES MÉTAUX v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/187/30

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2019 r. C-312/18 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.187.30/1

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 marca 2019 r. - Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Komisja Europejska

(Sprawa C-312/18 P)( 1 )

(Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i nakładająca grzywny - Decyzja w sprawie sprostowania dodająca wartość zakupów dokonanych przez adresatów, którą pominięto w decyzji początkowej - Termin do wniesienia skargi - Rozpoczęcie biegu terminu - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

(2019/C 187/34)

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2019 r.)

Strony

Wnoszące odwołanie: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (przedstawiciele: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Conte, I. Rogalski, J. Szczodrowski i F. van Schaik, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH i Société traitements chimiques des métaux (STCM) zostają obciążone kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 231 z 2.7.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/