Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/151/7

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 27 marca 2014 r.
C-300/13

UZASADNIENIE

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Hiszpania) - Ayuntamiento de Benferri przeciwko Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

(Sprawa C-300/13)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 85/337/EWG - Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne - Konstrukcja niektórych napowietrznych linii elektrycznych - Rozbudowa podstacji elektroenergetycznej - Niepoddanie przedsięwzięcia ocenie wpływu na środowisko)

(2014/C 151/09)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ayuntamiento de Benferri

Strona pozwana: Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Wykładnia pkt 20 załącznika I i pkt 3 lit. b) załącznika II do dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175, s. 40), zmienionej dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73, s. 5) - Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kV i długości powyżej 15 km - Pojęcie - Przedsięwzięcie mające na celu rozbudowę podstacji elektroenergetycznej niezależnie od istniejącej linii napowietrznej - Przepisy krajowe nieprzewidujące poddania wspomnianego przedsięwzięcia ocenie wpływu na środowisko

Sentencja

Punkt 20 załącznika I i pkt 3 lit. b) załącznika II do dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą Rady 97/11/ WE z dnia 3 marca 1997 r. należy interpretować w ten sposób, że przedsięwzięcie takie jak będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, które dotyczy jedynie rozbudowy podstacji transformatorowej napięcia elektrycznego, nie należy jako takie do przedsięwzięć, do których odnoszą się te przepisy, chyba że rozbudowa ta wpisuje się w ramy budowy napowietrznych linii elektrycznych, co powinien zbadać sąd odsyłający.

1

Dz.U. C 226 z 3.8.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/