Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2014/5/I-331

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 15 maja 2014 r.
C-297/13

UZASADNIENIE

Streszczenie

ECLI:EU:C:2014:331

Streszczenie wyroku

Unia celna - Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja towarów - Kryteria - Części towaru i towary będące akcesoriami - Uwaga 2 lit. a) do sekcji XVI Nomenklatury scalonej - Wykładnia - Silniki, zasilacze, lasery, generatory, kable i zgrzewarki - W zależności od ich indywidualnych właściwości zaklasyfikowanie jako samodzielnych towarów objętych pozycjami 8422, 8456, 8471, 8473, 8501, 8504, 8543 i 8544 - Brak pierwszeństwa zaklasyfikowania do pozycji 8473

[rozporządzenia: Rady nr 2658/87, załącznik I, reguła 3 lit. a), część druga sekcja XVI uwaga 2 lit. a); Komisji nr 1810/2004]

Uwagę 2 lit. a) do sekcji XVI zawartej w załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 1810/2004, należy interpretować w ten sposób, że towar, który może być zaklasyfikowany zarówno do pozycji 8473 Nomenklatury scalonej, jako część maszyny objętej pozycją 8471 tejże nomenklatury, jak i do pozycji 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544 tej nomenklatury, jako samodzielny towar, należy zaklasyfikować jako samodzielny towar do jednej z tych ostatnich pozycji, w zależności od jego indywidualnych właściwości

W istocie, po pierwsze, pozycja 8473, w zakresie, w jakim dotyczy części i akcesoriów nadających się do stosowania głównie lub wyłącznie do maszyn objętych pozycjami od 8469 do 8472 Nomenklatury scalonej jest pozycją obejmującą dany rodzaj towarów. Po drugie, z brzmienia uwagi 2 lit. b) do sekcji XVI Nomenklatury scalonej wynika, po pierwsze, że ma ona zastosowanie wyłącznie do części maszyn, które nie mogą być zaklasyfikowane na podstawie lit. a) tejże uwagi, ponieważ nie stanowią towarów samodzielnych, objętych jako takie poszczególnymi pozycjami działów CN 84 lub 85 i po drugie, że ta uwaga, która ustanawia zasadę klasyfikacji opartą na przeznaczeniu części danej maszyny, wyraźnie umożliwia zaklasyfikowanie takiej części do pozycji 8473 Nomenklatury scalonej.

W związku z powyższym zaklasyfikowanie do tej pozycji jest możliwe tylko w braku pozycji taryfowej umożliwiającej zaklasyfikowanie części jako samodzielnego towaru. Pozycję 8473 Nomenklatury scalonej należy w konsekwencji uznać za pozycję dopełniającą, a w związku z tym pomocniczą w stosunku do pozycji umożliwiających zaklasyfikowanie części maszyny jako samodzielnego towaru.

(por. pkt 44, 47-49, 62; sentencja)

Wstęp

W sprawie C-297/13

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Finanzgericht München (Niemcy) postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 maja 2013 r., w postępowaniu

Data I/O GmbH

przeciwko

Hauptzollamt München,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: L. Bay Larsen, prezes izby, K. Lenaerts, wiceprezes Trybunału, pełniący obowiązki sędziego czwartej izby, M. Safjan, J. Malenovský i K. Jürimäe (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: M. Aleksejev, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 marca 2014 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Data I/O GmbH przez A. Linscheid, Rechtsanwältin,

- w imieniu Hauptzollamt München przez C. Erhart-Parzefall, działającą w charakterze pełnomocnika,

- w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Erlbachera oraz B.-R. Killmanna, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Uzasadnienie

Wyrok

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni uwagi 2 lit. a) do sekcji XVI Nomenklatury Scalonej (zwanej dalej 'CN') zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256, s. 1), w brzmieniu nadanym kolejno rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. (Dz.U. L 279, s. 1), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz.U. L 290, s. 1), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. (Dz.U. L 281, s. 1) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. (Dz.U. L 327, s. 1).

2

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką Data I/O GmbH (zwaną dalej 'Data I/O') a Hauptzollamt München (organem celnym w Monachium) dotyczącego klasyfikacji taryfowej silników, zasilaczy, laserów, generatorów, kabli i zgrzewarek stosowanych w automatycznych systemach programujących.

Ramy prawne

CN

3

CN jest oparta na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (zwanym dalej 'HS') opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej, wraz z protokołem zmieniającym z dnia 24 czerwca 1986 r., w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w drodze decyzji Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. (Dz.U. L 198, s. 1). CN powtarza pozycje i podpozycje HS.

4

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 2658/87, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 254/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. L 28, s. 16), Komisja Europejska przyjmuje każdego roku rozporządzenie przedstawiające pełną wersję CN wraz ze stawkami celnymi jako wynik środków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub przez Komisję. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

5

Wersje CN obowiązujące w czasie właściwym dla okoliczności faktycznych sprawy w postępowaniu głównym to wersje wynikające z rozporządzeń nr 2031/2001, 1832/2002, 1789/2003 i 1810/2004. Przedstawione poniżej właściwe przepisy sformułowane są w sposób identyczny w tych różnych wersjach.

6

'Ogólne reguły interpretacji CN' zawarte są w części pierwszej sekcji I części A CN. Stanowią one:

'Klasyfikacja towarów w [CN] podlega następującym regułom:

1. Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami:

[...]

3. Jeżeli stosując regułę 2 lit. b) lub z innego powodu towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji, klasyfikacji dokonać należy w sposób następujący:

a) pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. W przypadku gdy dwie pozycje lub więcej odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym albo tylko do części towarów w zestawach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za równorzędne, nawet gdy jedna z nich określa dany wyrób w sposób bardziej szczegółowy lub bardziej pełny.

b) do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz [towarów] stanowiących komplety do sprzedaży detalicznej, których klasyfikacja w myśl reguły 3 lit. a) nie może być przeprowadzona, należy stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu, jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

[...].'

7

Część druga CN zawiera sekcję XVI zatytułowaną 'Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów'.

8

Uwaga 2 do tej sekcji CN ma następujące brzmienie:

'[C]zęści maszyn (niebędące częściami artykułów objętych pozycją 8484, 8544, 8545, 8546 lub 8547) należy klasyfikować zgodnie z następującymi zasadami:

a) Części będące towarami objętymi dowolną pozycją w dziale 84 lub 85 (z wyłączeniem pozycji 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 i 8548), należy we wszystkich przypadkach klasyfikować do tych pozycji;

b) Pozostałe części, jeśli nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie do określonego rodzaju maszyny lub do pewnej liczby maszyn objętych tą samą pozycją (włączając maszyny objęte pozycją 8479 lub 8543), należy klasyfikować wraz z tymi maszynami lub odpowiednio do pozycji 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 lub 8538. Jednakże części, które w jednakowym stopniu nadają się do wykorzystania zarówno z towarami objętymi pozycją 8517 i od 8525 do 8528, należy klasyfikować do pozycji 8517.

[...].'

9

Dział CN 84 zawarty jest w sekcji XVI. Zatytułowany jest 'Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części'.

10

Zawarta w tym dziale pozycja CN 8422dotyczy '[z]mywar[ek] do naczyń; urządze[ń] do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządze[ń] do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządze[ń] do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostał[ych] urządze[ń] do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego), urządze[ń] do gazowania napojów'.

11

Zawarta we wspomnianym dziale pozycja CN 8456 jest zatytułowana '[o]brabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego'.

12

Pozycja CN 8471 zawarta jest w tym samym dziale i odnosi się do '[m]aszyn[...] do automatycznego przetwarzania danych i urządze[ń] do tych maszyn; czytnik[ów] magnetyczn[ych] lub optyczn[ych], maszyn[...] do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyn[...] do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienion[ych] ani niewłączon[ych]'.

13

Pozycja CN 8473 objęta działem 84 jest zatytułowana 'Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8469 do 8472'.

14

Sekcja XVI CN zawiera także dział 85, zatytułowany 'Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów'.

15

Ten dział CN obejmuje w szczególności następujące pozycje:

'8501

"8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):

[...]

8504

Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki:

[...]

8543

Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:

[...]

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złączki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki:

[...].'

16

W czasie właściwym dla okoliczności faktycznych sprawy w postepowaniu głównym towary objęte pozycją CN 8471 oraz towary objęte pozycją 8473 tej nomenklatury, jako części maszyn, o których mowa w pozycji 8471, były zwolnione z ceł, podczas gdy towary zaklasyfikowane do pozycji CN 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544 podlegały cłom o różnych stawkach, w zależności od podpozycji, do której należały.

Noty wyjaśniające do HS

17

Światowa Organizacja Celna zatwierdza w warunkach określonych w art. 8 międzynarodowej konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów noty wyjaśniające i opinie klasyfikacyjne przyjęte przez Komitet HS. Wersja wspomnianych not obowiązująca w czasie właściwym dla okoliczności faktycznych sporu w postępowaniu głównym została przyjęta w 2002 r.

18

W tej wersji w pkt IV lit. a) not wyjaśniających do HS dotyczących reguły ogólnej 3 lit. a) wyjaśniono między innymi, że 'pozycja, która wymienia z nazwy dany towar, określa ten towar w sposób bardziej szczegółowy niż pozycja zawierająca rodzinę towarów'.

19

Noty wyjaśniające dotyczące uwagi 2 do sekcji XVI HS, znajdujące się w uwagach ogólnych do tej sekcji, mają następujące brzmienie:

'II. - Części

Z zastrzeżeniem odstępstw wymienionych w akapicie pierwszym powyżej zasadniczo części, które nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie w określonych maszynach lub urządzeniach (w tym objętych pozycjami 8479 lub 8543) lub w grupie maszyn lub urządzeń tej samej pozycji, należy klasyfikować do pozycji dla tych maszyn lub urządzeń. [...]

[...]

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do części będących towarami objętymi którąkolwiek z pozycji działów 84 lub 85 (z wyłączeniem pozycji 8485 i 8548). Takie towary należy w każdym razie klasyfikować według ich indywidualnych właściwości, nawet jeśli zostały one wyprodukowane wyłącznie do zastosowania jako części w określonej maszynie. [...].'

20

Noty wyjaśniające dotyczące działu HS 84 mają następujące brzmienie:

'A. - Ogólny zakres działu

Z zastrzeżeniem przepisów zawartych w uwagach ogólnych do sekcji XVI niniejszy dział obejmuje wszystkie maszyny, urządzenia, silniki i ich części, które nie zostały ujęte w sposób bardziej szczegółowy w dziale 85, z wyłączeniem:

[...]

C. - Części

W odniesieniu do ogólnych postanowień dotyczących klasyfikowania części zobacz uwagi ogólne do sekcji.

W odniesieniu w szczególności do elektrycznych części maszyn lub urządzeń określonych w niniejszym dziale należy przypomnieć, że części składające się z towarów objętych którąkolwiek z pozycji działu 85, objęte są działem 85. Dotyczy to w szczególności silników elektrycznych (nr 85.01) [...].'

21

Noty wyjaśniające dotyczące pozycji HS 8473 stanowią:

'Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zob. uwagi ogólne do sekcji) niniejsza pozycja obejmuje części i wyposażenie przeznaczone wyłącznie lub głównie dla maszyn lub urządzeń objętych pozycjami od 8469 do 8472.'

22

Noty wyjaśniające do działu HS 85 przewidują:

'A. - Zakres i struktura działu

Niniejszy dział obejmuje wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne, a także ich części, z wyłączeniem:

a) maszyn i urządzeń posiadających właściwości maszyn i urządzeń objętych działem 84, które pozostają klasyfikowane w nim nawet wtedy, gdy są elektryczne [...]";

[...]

C. - Części

W odniesieniu do ogólnych postanowień dotyczących klasyfikowania części zobacz uwagi ogólne do sekcji".

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

23

W latach 2002-2005 Data I/O przywoziła ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec silniki elektryczne, zasilacze, lasery, generatory, kable i zgrzewarki (zwane dalej wspólnie 'rozpatrywanymi towarami'), stosowane w automatycznych systemach programujących.

24

Automatyczne systemy programujące służą programowaniu modułów pamięci, mikrokontrolerów oraz sieci logicznych. W trakcie procesu programowania dane są przenoszone z pliku lub innego modułu na moduły do zaprogramowania poprzez konwersję sygnałów. Podczas tego procesu silniki elektryczne wprawiają fizycznie w ruch moduły do zaprogramowania. Zasilacze wytwarzają prąd stały niezbędny do działania systemów. Lasery są stosowane do kodowania modułów w ramach systemu. Generatory służą wytwarzaniu próżni umożliwiającej przemieszczanie modułów w obrębie systemów programujących. Kable łączą komponenty elektroniczne wspominanych systemów. Wreszcie, zgrzewarki umożliwiają zamykanie i pakowanie zaprogramowanych modułów.

25

Rozpatrywane towary zostały zgłoszone jako towary objęte pozycją CN 8471. Zostały wprowadzone do swobodnego obrotu bez pobierania ceł.

26

W następstwie kontroli po zwolnieniu towarów Hauptzollamt München (główny urząd celny w Monachium) uznał, że silniki elektryczne, zasilacze, lasery, generatory, kable i zgrzewarki powinny być zaklasyfikowane odpowiednio do pozycji CN 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 i 8422 i przystąpił do retrospektywnego określenia należności celnych wynikających z tego zaklasyfikowania.

27

W tym kontekście Data I/O wniosła skargę do sądu odsyłającego. W uzasadnieniu swej skargi podnosi, że rozpatrywane towary powinny być zaklasyfikowane do pozycji CN 8473, jako że stanowią one części maszyny objętej pozycją CN 8471.

28

Hauptzollamt München uważa natomiast, że zgodnie z uwagą 2 lit. a) do sekcji XVI CN towar objęty pozycją działów CN 84 lub 85 powinien zostać zaklasyfikowany do tej pozycji, nawet jeśli dodatkowo może zostać zaklasyfikowany do pozycji 8473 tej nomenklatury.

29

Sąd odsyłający jest zdania, że silniki, zasilacze, lasery, generatory, kable i zgrzewarki stanowią części automatycznych systemów programujących produkowanych przez Data I/O i należy je zaklasyfikować, odpowiednio, do pozycji CN 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 i 8422.

30

Jednakże, biorąc pod uwagę wyrok Data I/O (C-370/08, EU:C:2010:284), sąd ten zastanawia się nad prawidłowością tego zaklasyfikowania w świetle uwagi 2 lit. a) do sekcji XVI CN. Zdaniem tego sądu Trybunał w pkt 43 wspomnianego wyroku orzekł, że złącze pośrednie, takie jak stosowane w systemach programujących produkowanych przez Data I/O, może zostać zaklasyfikowane do pozycji CN 8536 jedynie wówczas, gdy wykluczono zaklasyfikowanie do pozycji CN 8471 lub CN 8473. Z powyższego wynikałoby pierwszeństwo zaklasyfikowania do pozycji CN 8473 w stosunku do pozycji CN 8536, a nawet systematyczne pierwszeństwo pozycji 8473 przed pozostałymi pozycjami objętymi działami 84 i 85 CN. Jednakże, zauważając w szczególności, że Trybunał we wspomnianym wyroku nie dokonał wykładni uwagi 2 lit. a) do sekcji XVI CN dotyczącej klasyfikacji taryfowej części maszyn, sąd odsyłający ma wątpliwości, czy istnieje pierwszeństwo zaklasyfikowania takich części maszyn do pozycji 8473. Odnosząc się do not wyjaśniających do HS dotyczących uwagi 2 do sekcji XVI, do działów 84 i 85, a także do pozycji 8473 tego systemu, sąd odsyłający stwierdza, że w odniesieniu do zaklasyfikowania części maszyn pozycja CN 8473 nie ma pierwszeństwa przed pozostałymi pozycjami objętymi działami 84 i 85 tej nomenklatury.

31

W powyższych okolicznościach Finanzgericht München (sąd ds. podatkowych w Monachium) postanowił zawiesić postępowanie i przedstawić Trybunałowi następujące pytanie prejudycjalne:

'Czy uwagę 2 lit. a) do sekcji XVI [CN] należy interpretować w ten sposób, że towar, który spełnia zarówno warunki zaklasyfikowania go jako części w rozumieniu pozycji 8473 [...], jak też warunki zaklasyfikowania go jako samodzielnego towaru do innej pozycji objętej działem CN 84 lub do pozycji objętej działem CN 85, powinien zostać zaklasyfikowany do tej innej pozycji z tego względu, że pozycja CN 8473 nie ma pierwszeństwa wobec innych pozycji objętych działem CN 84 i pozycji objętych działem CN 85?.'

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

32

Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy uwagę 2 lit. a) do sekcji XVI CN należy interpretować w ten sposób, że towar, który może być zaklasyfikowany zarówno do pozycji 8473 tej nomenklatury, jako część maszyny objętej pozycją 8471 wspomnianej nomenklatury, jak i do pozycji 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544 tejże nomenklatury, jako samodzielny towar, należy zaklasyfikować do pozycji 8473, czy też do jednej z tych ostatnich pozycji.

33

Należy przypomnieć, że noty wyjaśniające ustanowione, jeśli chodzi o CN, przez Komisję, a jeśli chodzi o HS, przez Światową Organizację Celną, przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszczególnych pozycji taryfowych, nie są jednakże prawnie wiążące (zob. w szczególności wyrok Delphi Deutschland, C-423/10, EU:C:2011:315, pkt 24).

34

Aby udzielić sądowi odsyłającemu przydatnej odpowiedzi, należy wyjaśnić na wstępie, że uwaga 2 do sekcji XVI CN ma zastosowanie wyłącznie do klasyfikacji taryfowej 'części maszyn' (zob. podobnie wyrok Senelco, 57/85, EU:C:1986:94, pkt 12).

35

W tym zakresie należy podnieść, że CN w wersji znajdującej zastosowanie do sporu w postepowaniu głównym nie definiuje pojęcia 'części' w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XVI tej nomenklatury. Niemniej jednak z orzecznictwa Trybunału dotyczącego pozycji CN 8473 i uwagi 2 lit. b) do sekcji XVI CN wynika, że pojęcie 'części' zakłada obecność całości, dla której funkcjonowania części te są niezbędne (zob. wyroki Peacock, C-339/98, EU:C:2000:573, pkt 21; Ruma, C-183/06, EU:C:2007:110, pkt 31, a także Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe i in., C-336/11, EU:C:2012:500, pkt 34). Z orzecznictwa tego wynika, że aby móc zaklasyfikować towar jako 'część' nie wystarczy wykazać, że bez tego towaru maszyna nie jest w stanie spełniać zadań, do których jest przeznaczona. Należy jeszcze ustalić, czy mechaniczne lub elektryczne funkcjonowanie danej maszyny zależy od obecności wspomnianego towaru (zob. podobnie wyroki Turbon International, C-276/00, EU:C:2002:88, pkt 30, a także Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe i in., EU:C:2012:500, pkt 35).

36

Jednakże należy przypomnieć, iż zadanie Trybunału związane ze skierowanym do niego pytaniem prejudycjalnym w zakresie klasyfikacji taryfowej polega przede wszystkim na wyjaśnieniu sądowi krajowemu kryteriów, których zastosowanie pozwoli temu sądowi na prawidłowe zaklasyfikowanie spornych produktów w ramach CN, a nie na dokonaniu tej klasyfikacji we własnym zakresie, tym bardziej, że Trybunałowi nie zawsze są znane wszystkie dane niezbędne w tym celu. Zatem sąd krajowy wydaje się w każdym razie być w sytuacji bardziej dogodnej do dokonania tej klasyfikacji (wyrok Lecson Elektromobile, C-12/10, EU:C:2010:823, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo).

37

W konsekwencji do sądu odsyłającego należy zbadanie, czy zasilacze, kable, silniki, generatory, lasery i zgrzewarki rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym stanowią 'części' maszyn w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XVI CN. Gdyby sąd ten stwierdził, że elementy te stanowią takie 'części' maszyn, do niego należałoby ich zaklasyfikowanie zgodnie ze wspomnianą uwagą.

38

W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z uwagą 2 lit. a) do sekcji XVI CN '[c]zęści będące towarami objętymi dowolną pozycją w dziale 84 lub 85 (z wyłączeniem pozycji 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 i 8548), należy we wszystkich przypadkach klasyfikować do tych pozycji'.

39

Ta zasada klasyfikacji ma zastosowanie w przypadku, gdy rozpatrywane części są towarami, które ze względu na ich indywidualne właściwości objęte są konkretną pozycją taryfową zawartą w działach CN 84 lub 85 (zob. posobnie wyrok Fuss, 60/77, EU:C:1977:213, 2462).

40

Według wspomnianej zasady klasyfikacji części maszyn klasyfikowane są w oparciu o ich indywidualne właściwości jako towary samodzielne do tej pozycji, którą objęte są te towary.

41

W odniesieniu do silników elektrycznych, zasilaczy, laserów, generatorów, kabli i zgrzewarek rozpatrywanych w sprawie w postępowaniu głównym, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez sąd odsyłający objęte są one odpowiednio pozycjami CN 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 i 8422. W konsekwencji towary te mogłyby być zaklasyfikowane w myśl uwagi 2 lit. a) do sekcji XVI CN do wspomnianych pozycji. Niemniej jednak sąd odsyłający podnosi także, że każdy z tych towarów mógłby być zaklasyfikowany do pozycji CN 8473, jako część maszyny objętej pozycją 8471 tej nomenklatury.

42

W takich okolicznościach należy ustalić, czy omawiane towary należy na podstawie uwagi 2 lit. a) do sekcji XVI CN zaklasyfikować do pozycji CN 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544, czy to pozycji CN 8473. Ponieważ pozycja 8473 jest wymieniona w nawiasie otwartym we wspomnianej uwadze, a także w uwadze 2 lit. b) do tej sekcji, w celu określenia relacji pomiędzy tymi pozycjami należy zbadać, po pierwsze, znaczenie tych nawiasów, a po drugie, zależność pomiędzy uwagą 2 lit. a) a uwagą 2 lit. b) do sekcji XVI CN.

43

W pierwszej kolejności, w odniesieniu do znaczenia nawiasów znajdujących się w uwadze 2 lit. a) do sekcji XVI CN należy podnieść, że uwaga ta odzwierciedla treść ogólnej reguły 3 lit. a) interpretacji tej nomenklatury, zgodnie z którą w przypadku gdy towar objęty jest jednocześnie dwoma odrębnymi pozycjami, należy go zaklasyfikować do pozycji określającej towar w sposób bardziej szczegółowy. Należy wyjaśnić, że zgodnie z notami wyjaśniającymi do HS dotyczącymi tej reguły ogólnej 'pozycja, która wymienia z nazwy dany towar, określa ten towar w sposób bardziej szczegółowy niż pozycja zawierająca rodzinę towarów'.

44

Tymczasem, pozycja CN 8473, w zakresie w jakim dotyczy części i akcesoriów nadających się do stosowania głównie lub wyłącznie do maszyn objętych pozycjami CN od 8469 do 8472, podobnie jak pozostałe pozycje wymienione w nawiasach znajdujących się w uwadze 2 lit. a) do sekcji XVI CN jest pozycją obejmującą dany rodzaj towarów.

45

Z powyższego wynika, że części maszyn, które mogą być zaklasyfikowane jako samodzielne towary do przynależnych im pozycji, nie mogą być zaklasyfikowane do pozycji wymienionych w nawiasie znajdującym się w uwadze 2 lit. a) do sekcji XVI CN, w tym przypadku do pozycji CN 8473.

46

W drugiej kolejności, w odniesieniu do zależności pomiędzy uwagą 2 lit. a) a uwagą 2 lit. b) do sekcji XVI CN należy podnieść, że o ile uwaga 2 lit. a) do sekcji XVI CN określa, jak wskazano w pkt 40 niniejszego wyroku, zasadę klasyfikacji opartą na indywidualnych właściwościach części maszyn, uwaga 2 lit. b) do sekcji XVI CN ustanawia zasadę klasyfikacji opartą na ich przeznaczeniu, w przypadku gdy części 'nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie do określonego rodzaju maszyny lub do pewnej liczby maszyn objętych tą samą pozycją'. Zgodnie z tą zasadą 'pozostałe części [...] należy klasyfikować wraz z tymi maszynami lub odpowiednio do pozycji 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 lub 8538'.

47

Z brzmienia uwagi 2 lit. b) do sekcji XVI CN wynika, po pierwsze, że ma ona zastosowanie wyłącznie do części maszyn, które nie mogą być zaklasyfikowane na podstawie lit. a) tejże uwagi, ponieważ nie stanowią towarów samodzielnych objętych, jako takie, poszczególnymi pozycjami działów CN 84 lub 85. Taka wykładnia wyraźnie wynika z kilku wersji językowych uwagi 2 lit. b) do sekcji XVI CN, takich jak wersje w języku angielskim i niemieckim, zgodnie z którymi wspomniana uwaga dotyczy zaklasyfikowania 'pozostałych części' ('other parts', 'andere Teile').

48

Po drugie, uwaga 2 lit. b) do sekcji XVI CN, która ustanawia zasadę klasyfikacji opartą na przeznaczeniu części danej maszyny, wyraźnie umożliwia zaklasyfikowanie takiej części do pozycji CN 8473.

49

W związku z powyższym, zaklasyfikowanie do pozycji CN 8473 jest możliwe tylko w braku pozycji taryfowej umożliwiającej zaklasyfikowanie części jako samodzielnego towaru. Pozycję CN 8473 należy w konsekwencji uznać za pozycję dopełniającą, a w związku z tym pomocniczą w stosunku do pozycji umożliwiających zaklasyfikowanie części maszyny jako samodzielnego towaru.

50

Zresztą, wniosek ten znajduje potwierdzenie w notach wyjaśniających do HS dotyczących uwagi 2 do sekcji XVI tego systemu, zgodnie z którymi o ile części maszyn są zasadniczo klasyfikowane do pozycji właściwych dla tej lub tych maszyn, do zastosowania w których zostały one wyłącznie lub głównie wyprodukowane, 'części będąc[e] towarami objętymi którąkolwiek z pozycji działów [HS] 84 lub 85 należy w każdym razie klasyfikować według ich indywidualnych właściwości, nawet jeśli [towary te] zostały [...] wyprodukowane wyłącznie do zastosowania jako części w określonej maszynie'.

51

Należy zatem stwierdzić, że wbrew twierdzeniom Data I/O uwaga 2 lit. a) do sekcji XVI CN nie przewiduje pierwszeństwa zaklasyfikowania części maszyny do pozycji CN 8473 przed inną pozycją objętą działami CN 84 i 85. Przeciwnie, z uwagi 2 lit. a) i b) do sekcji XVI tej nomenklatury wynika, że zaklasyfikowanie części maszyny do pozycji 8473 ma charakter pomocniczy w stosunku do zaklasyfikowania części jako towaru na podstawie lit. a) wspomnianej uwagi.

52

Takie pierwszeństwo zaklasyfikowania do pozycji CN 8473 nie wynika także z części A akapit pierwszy not wyjaśniających do HS dotyczących działu 85 tego systemu, zgodnie z którymi wspomniany dział 85 'obejmuje wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne, a także ich części, z wyłączeniem [...] maszyn i urządzeń posiadających właściwości maszyn i urządzeń objętych działem 84, które pozostają klasyfikowane w nim nawet, jeżeli są elektryczne'.

53

Z pewnością z tych not wyjaśniających wynika, że w przypadku gdy maszyna lub urządzenie mogą być objęte pozycją zarówno działu CN 84 jak i pozycją działu CN 85, należy zaklasyfikować tę maszynę lub to urządzenie do pierwszej ze wspomnianych pozycji. Poza tym w pkt 43 i 44 wyroku Data I/O (EU:C:2010:284) Trybunał wywiódł z części A akapit pierwszy not wyjaśniających do HS dotyczących działu 85 tego systemu, że część maszyny, taka jak rozpatrywane we wspomnianej sprawie złącze pośrednie stosowane przez Data I/O w maszynach programujących, może być zaklasyfikowana do pozycji CN 8536 tylko w przypadku, gdy nie jest objęta pozycjami 8471 i 8473 tej nomenklatury.

54

Niemniej jednak należy podnieść, że zasada ustanowiona w części A akapit pierwszy not wyjaśniających do HS dotyczących działu 85 tego systemu nie ma zastosowania do klasyfikacji taryfowej części maszyn w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XVI CN.

55

Po pierwsze bowiem zgodnie z częścią A akapit pierwszy not wyjaśniających do HS dotyczących działu 85 tego systemu dział ten obejmuje wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne, a także ich części, z wyłączeniem między innymi 'maszyn i urządzeń posiadających właściwości maszyn i urządzeń objętych działem 84'. Tymczasem wyjątek ten nie dotyczy części maszyn. Po drugie, w odniesieniu konkretnie do części maszyn część C tych not wyjaśniających odsyła do uwag ogólnych do sekcji XVI, które zawierają między innymi ww. uwagę 2.

56

A zatem części A akapit pierwszy not wyjaśniających do HS dotyczących działu 85 tego systemu nie można uznać za stanowiącą wyjątek od zasad klasyfikacji części maszyny, takich jakie wynikają z uwagi 2 do sekcji XVI CN, ani za ustanawiającą jakiekolwiek pierwszeństwo zaklasyfikowania części maszyn do pozycji 8473 tej nomenklatury w stosunku do pozycji objętych działem 85.

57

Poza tym takiego pierwszeństwa zaklasyfikowania części maszyn do pozycji 8473 w stosunku do pozostałych pozycji objętych działami CN 84 i 85 nie można także wywieść z innych wyroków, do których odsyła wyrok Data I/O i w których Trybunał rzekomo orzekł, że istnieje pierwszeństwo klasyfikacji taryfowej do pozycji CN 8473.

58

Przede wszystkim bowiem, co się tyczy wyroku Peacock (EU:C:2000:573), należy stwierdzić, że Trybunał podniósł w pkt 21 tego wyroku, że towary rozpatrywane w tej sprawie, czyli karty sieciowe przeznaczone do zainstalowania w komputerach, nie stanowią 'części' maszyny. W konsekwencji nie można wywodzić z okoliczności, że Trybunał ograniczył się do zbadania możliwości zaklasyfikowania tych towarów do pozycji CN 8471 lub do pozycji CN 8473, bez przeprowadzenia analizy pozycji 8517 tej nomenklatury, że istnieje pierwszeństwo klasyfikacji części maszyny do pozycji 8473 wspomnianej nomenklatury w stosunku do pozostałych pozycji objętych działem CN 85.

59

Następnie, co się tyczy wyroku Turbon International (C-250/05, EU:C:2006:681), wystarczy zauważyć, że po pierwsze sprawa, w której wydano ten wyrok, nie dotyczyła żadnej kwestii zaklasyfikowania części maszyny w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XVI CN. Po drugie, i bez względu na okoliczności, już z pkt 31 wyroku Turbon International (EU:C:2002:88) wynika, że rozpatrywany w tych dwóch sprawach kartrydż atramentowy nie stanowi 'części' w rozumieniu pozycji CN 8473.

60

Wreszcie, w odniesieniu do wyroku Kloosterboer Services (C-173/08, EU:C:2009:382) należy zauważyć, że Trybunał zastosował w ramach tego wyroku regułę ogólną 3 lit. b) CN dotyczącą klasyfikacji produktów składających się z różnych materiałów, objętych różnymi podpozycjami CN. Na mocy tej reguły ogólnej, w celu dokonania klasyfikacji taryfowej produktu niezbędne jest ustalenie, który z materiałów będących jego składnikami decyduje o zasadniczym charakterze produktu (wyrok Kloosterboer Services, EU:C:2009:382, pkt 31). Właśnie w celu zastosowania wspomnianej reguły ogólnej Trybunał w tym ostatnim wyroku zbadał kolejno pozycje taryfowe CN 8473 30 90 i 8414 59 30. Nie można wywieść z tego badania, że Trybunał zamierzał przyznać jakiekolwiek pierwszeństwo pozycji CN 8473 przed innymi pozycjami objętymi działem 84, a nawet przed pozycjami objętymi działem 85 tej nomenklatury w celu dokonania klasyfikacji taryfowej na podstawie uwagi 2 do sekcji XVI wspomnianej nomenklatury.

61

W związku z powyższym, w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i z zastrzeżeniem oceny, której przeprowadzenie w tym zakresie należy do sądu odsyłającego, towary te, ponieważ mogą być zaklasyfikowane zarówno do pozycji 8473, jako części maszyny objętej pozycją CN 8471, jak i jako towary do jednej z pozycji CN 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544, powinny być zaklasyfikowane jako towary samodzielne do jednej z tych ostatnich pozycji, w zależności od ich odpowiednich właściwości.

62

W świetle wszystkich powyższych rozważań na przedstawione pytanie należy odpowiedzieć, że uwagę 2 lit. a) do sekcji XVI CN należy interpretować w ten sposób, że towar, który może być zaklasyfikowany zarówno do pozycji 8473 tej nomenklatury, jako część maszyny objętej pozycją 8471 wspomnianej nomenklatury, jak i do pozycji 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544 tejże nomenklatury, jako samodzielny towar, należy zaklasyfikować jako taki do jednej z tych ostatnich pozycji, w zależności od jego indywidualnych właściwości.

W przedmiocie kosztów

63

Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Sentencja

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

Uwagę 2 lit. a) do sekcji XVI Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w brzmieniu nadanym kolejno rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r., rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r., rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że towar, który może być zaklasyfikowany zarówno do pozycji 8473 tej nomenklatury, jako część maszyny objętej pozycją 8471 wspomnianej nomenklatury, jak i do pozycji 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 i 8544 tejże nomenklatury, jako samodzielny towar, należy zaklasyfikować jako taki do jednej z tych ostatnich pozycji, w zależności od jego indywidualnych właściwości.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/