Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1626378

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 3 października 1924 r.
C 212/24

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

I. Sąd okręgowy w Bydgoszczy. II. Sąd apelacyjny w Poznaniu.

Z powodów:

Pomijając pytania, jakie nasuwałaby wykładnia ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (Dz. U. z 1920 r. Nr 167, poz. 178) w przedmiocie ważności tranzakcji pod nią podpadających, rewizja nie ma słuszności, jeżeli zwalcza jakoby prawnie mylny pogląd sądu apelacyjnego w kwestji czasu wejścia w życie na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. Kwestję tą rozstrzyga jaknajwyraźniej w duchu wywodów sądu apelacyjnego art. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. z 1921 r. Nr 75, poz. 511), postanawiający, że ustawy sejmu ustawodawczego ogłoszone w dzienniku ustaw Rzp. P. przed dniem 1 lipca 1920 a ogłoszone w dzienniku urzędowym ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, obowiązują w tej dzielnicy, o ile termin wejścia ich w życie nie został na czas późniejszy oznaczony, z dniem ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym ministerstwa b. dzielnicy pruskiej. Wobec tego nie może ulegać wątpliwości, że ustawa z dnia 24 marca 1920 r. ogłoszona w dzienniku ustaw 12 kwietnia 1920, nie obowiązywała w b. dzielnicy pruskiej w dniu zawarcia kontraktu kupna-sprzedaży z 10 czerwca 1920, skoro w dzienniku urzędowym ministerstwa b. dzielnicy pruskiej ogłoszono ją dopiero później. Tem samem ustawa ta nieważności kontraktu wcześniej zdziałanego w żadnym razie nie powoduje, w myśl ogólnej zasady, że ustawy nie mają skutku wstecznego i nie mogą pozbawić stron praw dobrze nabytych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.