Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/431/6

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 25 września 2014 r.
C-199/14

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 25 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - János Kárász przeciwko Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Sprawa C-199/14)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Wprowadzanie w życie prawa Unii - Brak - Oczywisty brak właściwości Trybunału)

Język postępowania: węgierski

(2014/C 431/11)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

Sąd odsyłający

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: János Kárász

Strona pozwana: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) postanowieniem z dnia 25 marca 2014 r.

1

Dz.U. C 245 z 28.7.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/