Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/436/10

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 4 października 2018 r.
C 191/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.436.10/1

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte / ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

(Sprawa C-191/17)( 1 )

(Dyrektywa 2007/64/WE - Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego - Pojęcie "rachunku płatniczego" - Ewentualne włączenie rachunku oszczędnościowego umożliwiającego jego użytkownikowi dokonywanie wpłat i wypłat za pośrednictwem otwartego w jego imieniu rachunku bieżącego)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/10)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Strona przeciwna: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Sentencja

Artykuł 4 pkt 14 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "rachunku płatniczego" nie obejmuje rachunku oszczędnościowego umożliwiającego dysponowanie złożonymi na nim kwotami na żądanie, z którego operacje wpłat i wypłat mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bieżącego.

1

Dz.U. C 239 z 24.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/