C-108/11, KOMISJA EUROPEJSKA v. IRLANDIA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2013/141/3

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2013 r. C-108/11

UZASADNIENIE

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 marca 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Irlandii

(Sprawa C-108/11)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatek VAT - Stawka obniżona - Dostawa chartów oraz koni niewykorzystywanych przy produkcji żywności lub pasz, a także w odniesieniu do wynajmu koni oraz niektórych usług inseminacyjnych - Dyrektywa 2006/112/WE - Naruszenie art. 96, art. 98 w związku z załącznikiem III i art. 110)

(2013/C 141/04)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i C. Soulay, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: E. Creedon, M. Collins, N. Travers i D. O'Hagan, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues i J. - S. Pilczer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 96, art. 98 w związku z załącznikiem III oraz art. 110 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) - Przepisy krajowe przewidujące obniżoną stawkę podatku VAT w odniesieniu do dostaw chartów oraz koni niewykorzystywanych przy produkcji żywności lub pasz, a także w odniesieniu do wynajmu koni oraz niektórych usług inseminacyjnych

Sentencja

1) Stosując obniżona stawkę podatku od wartości dodanej w wysokości 4,8 % do dostaw chartów oraz koni niewykorzystywanych przy produkcji żywności lub pasz, a także w odniesieniu do wynajmu koni oraz niektórych usług inseminacyjnych, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy art. 96, art. 98 w związku z załącznikiem III oraz art. 110 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 145 z 14.5.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/