Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 15 listopada 2016 r.
28859/11
Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Zakaz prowadzenia porodów domowych przez położne.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.