Piszko Agata, Zasady opracowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli według najnowszej linii orzeczniczej organów nadzoru

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasady opracowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli według najnowszej linii orzeczniczej organów nadzoru

Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli jest jednym z obowiązków organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkoły lub placówki. Z uwagi na zawartą w nim materię akt ten stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w dzienniku urzędowym danego województwa. Podlega zatem ocenie właściwego wojewody, w tym zachowania zasady legalizmu. Zasada ta wyrażona na gruncie art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyznacza granice norm kompetencyjnych organów władzy publicznej. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ich przekroczenie oznacza więc przekroczenie kompetencji. Z uwagi na obligatoryjny charakter zadania, warto zwrócić uwagę na najnowsze stanowiska wyrażane przez organy nadzoru i sądy administracyjne, aby podczas konstruowania zapisów regulaminu posiadać wiedzę o najczęściej popełnianych błędach w poszczególnych zapisach uchwały. Konstrukcja tekstu nawiązuje do kolejnych składników wynagrodzenia nauczyciela, ukazując najczęstsze błędy wskazywane przez organy nadzoru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX