Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne w sprawie zgłaszania rozrachunków zinternalizowanych na mocy art. 9 rozporządzenia w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych (rozporządzenie w sprawie CDPW)

I.Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do właściwych organów wyznaczonych zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie CDPW oraz do podmiotów internalizujących rozrachunki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie CDPW.

Co?

2. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do zgłaszania rozrachunków zinternalizowanych oraz do wymiany informacji między ESMA a właściwymi organami w zakresie rozrachunków zinternalizowanych zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie CDPW.

Kiedy?

3. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 30/04/2019.

II.Definicje

4. Terminy użyte w niniejszych wytycznych mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/391 .

III.Cel

5. Celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania art. 9 rozporządzenia w sprawie CDPW, jak również odpowiednich przepisów rozporządzeniadelegowanego Komisji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację