Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne dotyczące zarządzania konfliktami interesów przez kontrahentów centralnych (ang. CCP)

1 Akronimy

1. O ile nie ustalono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 mają takie samo znaczenie w niniejszych wytycznych. Ponadto stosuje się następujące definicje i akronimy:

CCP

Kontrahent centralny, któremu wydano zezwolenie na podstawie art. 14 rozporządzenia EMIR

Regulacyjne standardy techniczne

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. CCP

KE

Komisja Europejska

Rozporządzenie EMIR

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Rozporządzenie w sprawie ESMA

Rozporządzenie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację