Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

1.Przestój ekonomiczny, obniżony wymiar czasu pracy gdy nastąpił spadek obrotów gospodarczych

Jedną z form pomocy zaproponowaną z przepisach ustawy z 2.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.s.r.z.z., są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do 23.06.2020 r. o świadczenia z FGŚP w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, mógł ubiegać się pracodawca na pracowników w rozumieniu przepisów ustawy, których objął przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Dnia 24.06.2020 r. do przepisów ustawy wprowadzono zmiany, dzięki którym powstała możliwość otrzymania wsparcia z FGŚP przez podmiot, który pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie objął...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX