Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

1.Przestój ekonomiczny, obniżony wymiar czasu pracy u przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych

Jedną z form pomocy zaproponowaną z przepisach ustawy z 2.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.s.r.z.z., są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - dalej u.s.r.z.o.m.

1.2.Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenia

O wsparcie z FGŚP będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca w okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy:

1)

u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez który należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?