Rada Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich, Wyjaśnienia Rady Prawa Bankowego w zakresie interpretacji ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. rachunek rodzinny)

Poradniki
Opublikowano: ABC
Autor:

Wyjaśnienia Rady Prawa Bankowego w zakresie interpretacji ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. rachunek rodzinny)

I.Świadczenia niepodlegające egzekucji

1.Jakie środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych są wolne od zajęcia według nowych przepisów?

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych wolne od zajęcia według nowych przepisów wskazuje art. 54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.). Są to środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.; dalej: k.p.c.), oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575; dalej: ustawa o pieczy zastępczej), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1ustawy o pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX