Uprawnienie strony do uruchomienia trybów wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji krok po kroku - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Uprawnienie strony do uruchomienia trybów wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienie strony do uruchomienia trybów wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji krok po kroku

Zasada trwałości decyzji oznacza, że decyzje, od których nie służy odwołanie są ostateczne, zaś ich uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w konkretnych przypadkach. Jeżeli więc podatnik nie zdążył z wniesieniem odwołania bądź przegrał sprawę w obu instancjach, może jeszcze walczyć o swoje prawa, uruchamiając jeden z tzw. trybów nadzwyczajnych.

Dość często stosowane są tryby wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną oraz stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.

W obu przypadkach tryby te można uruchomić na wniosek bądź z urzędu, postępowanie jest dwuinstancyjne, nadto od ostatecznej decyzji wydanej w trybie nadzwyczajnym przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie prowadzone w trybie nadzwyczajnym to nie „trzecia i czwarta” instancja - sprawy nie rozpatruje się „w jej całokształcie”, bowiem opisywane postępowanie służy tylko wyeliminowaniu kwalifikowanych naruszeń prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX