Łyjak Grzegorz, Szkolenia pracowników w branży energetycznej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Szkolenia pracowników w branży energetycznej

1.Wstęp

Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. W przypadku wykonywania prac szczególnego rodzaju, z jakimi mamy do czynienia w branży energetycznej, które są obarczone większym poziomem ryzyka, obok umiejętności, formalnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, niezbędne jest właściwe przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanie uprawnień – spełniania wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wskazana tematyka nabiera na znaczeniu w związku z wejściem w życie nowego rozporządzeniaMinistra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – dalej r.b.h.p.u.e. Określa ono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszące się do wszystkich trzech...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX