Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych na przykładach - OpenLEX

Soprych Maciej, Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych na przykładach

W związku z poszukiwaniem nowych rynków zbytu i optymalizacją podatkową przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem wielu podmiotów znajdujących się pod kontrolą spółki matki. Jednym ze sposób wejścia na nowy rynek jest zakup udziałów lub akcji podmiotu, który działa na pożądanym przez inwestora rynku. Przedsiębiorstwa inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują różnych źródeł finansowania. Jednym ze sposobów sfinansowania tego typu inwestycji jest wejście na giełdę. Zarówno inwestorzy instytucjonalni jak i inwestorzy indywidualni podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży akcji oceniają sytuację ekonomiczną przede wszystkim całej grupy kapitałowej. W związku z tym istnieje konieczność sporządzania sprawozdań finansowych. Niniejszy komentarz poświęcony jest problematyce sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. W pierwszej części autor przedstawia najważniejsze aspekty teoretyczne związane ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W drugiej części opisuje zasady ujmowania poszczególnych transakcji grupowych w sprawozdaniu skonsolidowanym. W trzeciej części autor sporządza skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX