Kubalski Grzegorz Piotr, Poradnik dla samorządów - wojewoda a jst w warunkach Covid-19

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Poradnik dla samorządów - wojewoda a jst w warunkach Covid-19

Pytanie: Czy w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda ma prawo wydawać jednostkom samorządu terytorialnego polecenia dotyczące wykonywania przez nie określonych (nowych) zadań?

Odpowiedź: Nie, wojewoda nie ma takiego uprawnienia; określone zadania w trybie przywołanej ustawy może nakładać na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie Prezes Rady Ministrów.

Uzasadnienie: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana dalej w niniejszej opinii ustawą Covid-19, przewiduje dwa odrębne tryby zobowiązywania jednostek samorządu terytorialnego do podjęcia określonych działań.

Pierwszy jest określony w art. 10i określa, że Prezes Rady Ministrów może, na wniosek...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access