Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Opłaty za gospodarowanie śmieciami - poradnik dla mieszkańca

Odpadami komunalnymi są przede wszystkim odpady powstające w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy stale wytwarzają na swoich posesjach odpady komunalne, których właściwe zagospodarowanie wymaga nakładów finansowych. W związku z tym właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w zamian za to otrzymują od gminy świadczenie wzajemne w formie usługi, jaką jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gminy mają bowiem obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ponadto rada gminy może także, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uwaga!

Oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 6hustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. – dalej: u.c.p.g.) – w prawie polskim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację