Urząd Zamówień Publicznych, Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

I.Rys historyczny

1. Przepisy Kpc. Przez wiele lat polubowne rozwiązywanie sporów kojarzyło się z działalnością arbitrażową, polegająca na rozstrzyganiu spraw nie przez zawodowe sądy powszechne, lecz przez wyznaczanych prawników, działających jako sąd polubowny (arbitrażowy). Wynikało to faktu, iż w ustawie z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako Kpc) od samego początku wyodrębnione zostały przepisy regulujące m.in. sposób tworzenia, właściwość, postępowanie i orzekanie przez sąd polubowny. Początkowo przepisy te znajdowały się w księdze trzeciej części pierwszej Kpc (art. 695-715). Ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy

– Kodeks postępowania cywilnego przepisy te zastąpiono nowymi art. 1154-1217, zawartymi w części piątej Kpc zatytułowanej „Sąd polubowny (arbitrażowy)”.

2. Sądy polubowne. Przepisy te istnieją w Kpc do chwili obecnej i na ich podstawie działają zarówno doraźne sądy polubowne, powoływane ad hocdla rozstrzygnięcia konkretnej tylko sprawy, jak i stałe sądy polubowne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX