Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?

Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO).

W celu zapewnienia niezależności inspektorowi ochrony danych ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wprowadza kilka szczegółowych rozwiązań, które pozwalają na osiągnięcie ww. celu, a mianowicie:

a)

bezpośrednia podległość IOD najwyższemu kierownictwu,

b)

wspieranie IOD w wypełnianiu jego zadań,

c)

zapewnienie udziału IOD we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych,

d)

zakaz wydawania instrukcji IOD co do wykonywania przez niego zadań,

e)

unikanie konfliktu interesów IOD,

f)

zakaz odwoływania i karania IOD,

g)

obowiązek zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania zadań przez IOD,

Jako dobrą praktykę Grupa Robocza art. 29 w swoich wytycznych dotyczących IOD, wskazuje wprowadzenie wewnętrznych regulacji (regulaminów, statutów) gwarantujących inspektorowi ochrony danych niezależność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX