Ogonowska Adrianna, Jak udostępniać informację o decyzji środowiskowej po nowelizacji ustawy?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Jak udostępniać informację o decyzji środowiskowej po nowelizacji ustawy?

Opracowanie odnosi się do zmian wprowadzonych ustawą z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 13.05.2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX