Ministerstwo Infrastruktury, Czyste pojazdy a zamówienia publiczne - odpowiedzi na pytania

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Czyste pojazdy a zamówienia publiczne - odpowiedzi na pytania

1. Z czego wynikają te nowe wymagania?

Wymagania wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wdrożonej do porządku prawnego ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

2. Co to są pojazdy niskoemisyjne?

Niskoemisyjne pojazdy kategorii M1, M2 lub N1 – zeroemisyjne, przy czym w okresie do 31 grudnia 2025 r. są to również pojazdy o maksymalnej emisji z rury wydechowej do 50 g CO2/km i emisji zanieczyszczeń powietrza (liczby cząstek - PM i tlenków azotu - NOx) w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% wartości dopuszczalnej, oraz

Niskoemisyjne pojazdy kategorii M3, N2 lub N3 – pojazdy zeroemisyjne oraz wykorzystujące paliwa alternatywne, zdefiniowane w art. 2 pkt 1) i 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX